O nás aneb jak to všechno začalo....

S chrty jsem se poprvé setkala v roce 2002, kdy jsme si dovezli 6ti měsíční štěňátko irského vlkodava -  ŠERONKA (ASCHERON FRED z Lenexu). Zpočátku jsem se ho bála, ale hned po prvním pohlazení a seznámení s vlkodavem jako takovým, jsem byla nadšena. Naše smečka se poté rychle rozrostla. Když jsem se stěhovali z panelákového bytu do rodinného domku, pořídili jsme Šeronkovi kamaráda – pouze jiné barvy, žíhaného Imperatora Legenda Belfast – Midas.
 Díky chrtům, jsem získala mnoho nových přátel, které považuji za důležitou oporu v práci se psy.
 Všem patří můj velký DÍK!!!
Vlkodavové mě naprosto uchvátili – pro svou vznešenou majestátnost a pro svou klidnou povahu.
CHS BALMORAL - CZECH LEGEND
,se v budoucnu bude zabývat chovem plemene irský vlkodav. Toto plemeno mě nejen uchvátilo, ale vrylo se mi do srdce. Obdivuji ho nejen pro jeho krásu, ale především pro jeho milou a klidnou povahu. S koupí Imperatora jsem se začala zajímat i o výstavy, Imperator byl první pes, jehož jsem na výstavě předváděla, hned na své první výstavě roku 2003 ve třídě štěňat vyhrál! Až na malé výjimky jsem Imperatora na všech výstavách doprovázela. S rozšířením smečky se do výstavního klání připojili všichni psi, které dnes vlastníme a dosáhly nemalých výstavních úspěchů u nás i v zahraničí.

 Přesto mým cílem není úspěšná výstavní kariéra, ale především zdraví a spokojenost mých psů. Jsem nadšena z nových projektů, které se za poslední dobu objevují pro zdraví IW, a proto je plně podporuji a snažím se vkládat informace o svých psech (především zdravotní).Více na stránkách: http://www.irish-wolfhound-pedigrees.com . Proto necháváme pravidelně sledovat zdravotní stav našich psů pomocí nejmodernějších zařízení.
Naše pejsky hlásíme na různé výstavy psů u nás i v zahraničí, a s každým výstavním výsledkem jsme spokojeni. Je to pro nás a naše pejsky odreagování, které spolu zažíváme a ceníme si všech dosažených vítězství. Jsem ráda, že  psi se mnou na výstavách spolupracují a berou výstavy jako něco co je baví. V současné době nás můžete potkat i na coursingové dráze.
Plánujeme odchovat štěňátka irských vlkodavů. Mým cílem je mohutný vlkodav s aktivním, lehkým pohybem, s nebázlivou a nekonfliktní povahou s důrazem na zdraví a původ. Chtěla bych odchovávat především na zahraničních liniích, proto máme mnoho přátel i v renomovaných chovatelských stanicích v zahraničí, kteří nám nikdy neodmítnou pomoc.

 Jak už jsem psala, chtěla bych se zaměřit na původ a co nejbližší přiblížení ke standardu s důrazem na pevné zdraví.
 Pokud si v budoucnu od nás vezmete štěňátko irského vlkodava, můžete počítat s chovatelským servisem, co se týče úpravy psů, krmení, výstav,atd. Naše štěňátka budou očkovaná, odčervená, s vystaveným europasem , PP a očipovaná, socializovaná, odchovávána v rodině a zvyklá na další psy. Štěňátka budou několikrát prohlédnuta veterinářem a zkontrolována kontrolorem vrhů WDK. Pokud by jste o štěňátko od nás měli zájem, prosím sledujte naše stránky. Nebudu se zde rozepisovat o našem chovatelském servise, pokud máte opravdový zájem přijeďte se za námi podívat a uvidíte sami.

Své psy krmím krmivem EMINET Large Breed  nebo K9 (obě dvě krmiva se nám osvědčila při podávání dospělým zvířatům), dále mladí jedinci dostávají superprémiové krmivo EUKANUBA (jsme členy Eukanuba breeders clubu ČR), nebo PURINA PRO PLAN (jsme členem Pro Plan klubu) , malá štěňátka krmíme krmivem Royal Canin Starter.Ovšem každý pes má svá specifika a to platí v krmivech které psům podáváme, každý potřebuje něco jiného a dle toho jim je krmivo vybíráno. Jako zpestření krmné dávky podáváme hovězí, kuřecí nebo vepřové maso - nikoliv syrové, ale vařené. Našim psům dopřáváme vyváženou stravu, doplněnou o různé vitanmíny a chondroitivní látky.
Dopřávám jim spoustu dalších jiných věcí (jako jsou různé kousací tyčinky...), aby byli spokojení.
Pravidelně navštěvujeme veterinární kliniku ''Na Slunci'' pana MVDr. Přemysla Nováka, který pečuje o zdraví všech našich psů a zdraví našich psů mu leží velkou částí na bedrech, je nám k dispozici ve dne i v noci. Moc si jeho vstřícnosti vážíme, a vážíme si vstřícnosti veškerého personálu kliniky! Děkujeme!!! Moje velké poděkování náleží i MVDr. Peteru Scheerovi, jenž pečlivě sleduje také zdravotní stav našich psů a poděkování patří i MVDr. Okřinovi. Bez těchto lidí bychom se neobešli, moc si vážíme vaší profesionality a vaší práce!
Nemohu zapomenout i na svého přítele Honzu, který mi ve všem pomáhá a je nedílnou součástí našeho života se psy.
Za pomoci své rodiny,především mé maminky a přátel, bych se takovému koníčku, nemohla nikdy věnovat. Děkuji všem za cenné rady a vše co pro mě dělají, a hlavně jim děkuji za podporu a zázemí!

Dále bych chtěla poděkovat všem chovatelům od kterých máme naše psy za rady a za přátelství, které nás pojí!
Věříme, a jsme přesvědčeni, že irský vlkodav nás bude provázet našimi životy a zpříjemňovat nám chvíle všedních dnů.
V současné době vlastníme 4 irské vlkodavy,1 australského teriéra.
 


Pokud by jste měli jakýkoliv dotaz, nebo by jste potřebovali poradit,neváhejte a napište, zavolejte rádi Vám poradíme a popřípadě zodpovíme vaše otázky.

Za CHS BALMORAL – CZECH LEGEND
Eva Pokorná & Jan Sedlák

05.03.2009
 


About us or how it all started ....
With the greyhound, I first met in 2002 when we imported 6 month puppy Irish wolfhound - ŠERON (ASCHERON FRED from Lenex). Initially, I feared him, but after the first meeting with endearment and wolfhound as such, I was thrilled. Our pack is then rapidly expanded. When I moved from apartment to  family house, we purchased Šeron friend - only a different color, brindle Imperator Legend Belfast - Midas.
Thanks greyhounds, I gained many new friends that I consider it an important support in working with dogs.
All are my thanks!
Wolfhounds seized me completely - for its majesty and raised for their peaceful nature.
 BALMORAL - ENGLISH LEGEND, in the future will deal with keeping the breed Irish wolfhounds. This breed me not only seized, but with me to the heart. I admire him not only for its beauty, but mainly for its pleasant and peaceful nature. With the purchase of Imperator, I began an interest as well as exhibitions, Imperator was the first dog, which I presented at the exhibition, now on his first show of 2003 dogs in the class won! With few exceptions, I Imperatore accompanied at all exhibitions. With the enlargement of the pack to join the exhibition tournament, all the dogs that we own today and achieve  show success at home and abroad.
Nevertheless, my aim is a successful show career, but especially the health and satisfaction of my dogs. I love the new projects, which for the last time emerging health IW, and is therefore fully support and trying to enter information on their dogs (especially health). Read more at: http://www.irish-wolfhound-pedigrees. com
Therefore, let regularly monitor the health status of our dogs using the most modern equipment.
Our dogs are reporting on the various exhibitions of dogs at home and abroad, as a result of each exhibition, we are satisfied. It's for us and our dogs abreaction, which, experience and values of all the victories. I am glad that the dogs with me to shows together and take the exhibition as something that they enjoy. At present, we can meet to coursing track.
We plan to breed puppies of Irish wolfhounds. My goal is massive wolfhounds with an active, light movement, not conflict with nature, with an emphasis on health and origin. I'd like breeding especially on foreign lines, we have many friends in reputable breeders stations abroad who never refuse to help us.

  As I wrote, I'd like to focus on the origin and the nearest approach to the standard with emphasis on solid health.
If in the future we take puppy Irish wolfhounds, you can count on the breeders' services, as regards the regulation of dogs, feeding, exhibitions, etc. Our puppies are vaccinated, worming, with exposed Europas, PP and chip, socialized, and bred in a family accustomed to other dogs. Puppies will be vet inspected several times and checked the controller litters WDK. If you have the puppy from us are interested, please watch our site. I will be breaking down here on our breeding services, if you have a real interest for us to come look and see for yourself.

Our dogs fed feed EMINET Large Breed or K9 (both feed we proved in the administration of adult animals), as well as young individuals receive superpremier feed EUKANUBA (we are members of the Czech Republic Eukanuba Breeders Club), and PURINA PRO PLAN (we are a member of The Plan Group) small puppies feed feed Royal Canine Starter.Every dog has its own specifics and to apply the feed dogs that served, each needs something different, and according to them, the feed is selected. As diversify diet served beef, chicken or pork - not raw, but cooked. Our dogs service in a balanced diet, accompanied by various vitamins and chondorit substances.
Service in the many other other things (such as various teething sticks ...), to be satisfied.

Regularly visit the veterinary clinic''The Sun''MVDr.. Přemysl Novak, who oversees the health of all our dogs and the health of our dogs, it is largely on the shoulders, we are available day and night. I appreciate his friendliness, and appreciate the friendliness of all staff of the clinic! Thank you! My big thanks belong to the MVDr.. Peter Scheer, who carefully monitors the health status of our dogs and thanks to the MVDr.Okřinovi. Without these people we would necessarily entail, I appreciate your professionalism and your work!
Unable to forget my friend Honza, which helps me in everything and is an integral part of our lives with dogs.
With the help of his family, especially my mother and friends, I would be a hobby, nobody can pay. Thank you all for the valuable advice and everything you do for me, and especially thank them for their support and the support!
Furthermore, I would like to thank all the bredeers from whom we have our dogs and advice for the friendship that we eat!
We believe and we believe that the Irish wolfhounds  us will accompany our lives and making us now on weekdays.
Currently we have a 4 irish wolfhounds, 1 Australian terrier.


If you have any questions, or you need advice, do not hesitate to write, call we can advise and, where appropriate, to answer your questions.

 

 BALMORAL – CZECH LEGEND
Eva Pokorná & Jan Sedlák

05.03.2009